استخر شهید طالبی(درگز)

Shahid Talebi - استخر شهید طالبی(درگز)

آدرس : خراسان رضوی -درگز،خیابان آزادی، جنب اداره ورزش جوانان

استخر شهید طالبی -خیابان آزادی

Tel : 051-46233321