استخر قائم (کلاله)

Ghaem - استخر قائم (کلاله)

آدرس : استان گلستان - کلاله،میدان مرکزی ،خیابان طالقانی

مجموعه ورزشی قائم -خیابان طالقانی

Tel : 017-35421950