استخر صدف (زنجان)

Sadaf - استخر صدف (زنجان)

آدرس : زنجان -اراضی پایین کوه ،خیابان دکتر شریعتی ،خیابان میلاد 19

استخر صدف -اراضی پایین کوه

Tel : 024-33455445