استخر دانشگاه نیروی دریایی(نوشهر)

Daneshgah e niroo daryayi - استخر دانشگاه نیروی دریایی(نوشهر)

آدرس : استان مازندران -نوشهر ،انتهای دهنو

استخر دانشگاه نیرو دریایی -دهنو

Tel : 011-52333716