استخر معراج(ساری)

Meraj - استخر معراج(ساری)

آدرس : مازندران -ساری ،خیابان فرهنگ،بعد از 15 خرداد ،جنب اداره تربیت بدنی

استخر معراج -خیابان فرهنگ

Tel : 011-33114530