استخر امام رضا (رامسر)

Emam Reza - استخر امام رضا (رامسر)

آدرس : مازندران -رامسر،کیلومتر 4 جاده چابکسر،نرسیده به تله کابین رامسر

مجموعه تفریحی ورزشی امام رضا -جنب تله کابین رامسر

Tel : 011-55266309، 7