استخر برنا (رشت)

Borna - استخر برنا (رشت)

آدرس : رشت -گلسار،چهارراه گلسار،انتهای خیابان 87 ،استخر برنا

استخر برنا -گلسار

Tel : 013-33117719