استخر شهرداری(ارومیه)

Shahrdari - استخر شهرداری(ارومیه)

آدرس : ارومیه- بلوار ارشاد،روبروی بیمارستان امام خمینی

استخر شهرداری-بلوار ارشاد

Tel : 044-33459057