استخر شهدای گمنام بیجار

Shohaday e Gomnam - استخر شهدای گمنام بیجار

آدرس : استان کردستان-بیجار ،بلوارامام خمینی ،روبروی فرمانداری،خیابان کوثر

استخر شهدای گمنام -بلوار امام خمینی

Tel : 087-38235151