استخر شهدای ورزشکار (فرخ شهر)

Shohaday e Varzeshkar - استخر شهدای ورزشکار (فرخ شهر)

آدرس : چهارمحال بختیاری -فرخ شهر ،بلوار ولیعصر ،جنب پارک

استخر شهدای ورزشکار -بلوار ولیعصر

Tel : 038-32424243