استخر سپیدار

آدرس : تهران -میدان پاستور ،خیابان دانشگاه جنگ ،خیابان کمالی ،نرسیده به تقاطع امام خمینی وکمالی

استخر سپیدار -میدان پاستور

Tel : 021-66405065-66470462