استخر المپیک (کرمان)

Olampik - استخر المپیک (کرمان)

آدرس : کرمان -بلوار شیراز ،خیابان حافظیه ،نبش کوچه11

استخر المپیک -بلوار شیراز

Tel : 034-32461445