استخر شهید صالحی (ابرکوه)

Shahid Salehi - استخر شهید صالحی (ابرکوه)

آدرس : یزد -ابرکوه،بلوار جمهوری اسلامی (کمربندی)

استخر شهید صالحی-کمربندی

Tel : 035-32828966