استخر موج (اهواز)

Mooj - استخر موج (اهواز)

آدرس : اهواز -کوروش، فاز3 ،انتهای خیابان11 ،روبروی رودخانه

استخر موج -کوروش (کوی ملت)

Tel : 061-34468100