استخر بعثت

Beasat - استخر بعثت

آدرس : تهران -شهرقدس ،بلوار مصلی ،جنب کمیته امداد،خیابان آتش نشانی

استخر بعثت -شهرقدس

Tel : 021-46812980