استخر همایون (کرج)

Homayon - استخر همایون (کرج)

آدرس : کرج ،مهرشهر ،فاز4 ،چهارراه هنرستان ،خیابان 407 شرقی ،جنب مسجد قمربنی هاشم

استخر همایون -مهرشهر

Tel : 026-33550527