استخر مهتاب کرج

Mahtab - استخر مهتاب کرج

آدرس : کرج -میانجاده ،خیابان عدل ،جنب پاساژ صدف

مجموعه ورزشی مهتاب- میانجاده

Tel : 026-34579472