استخر مهتاب (کرج)

Mahtab - استخر مهتاب (کرج)

آدرس : کرج -میانجاده ،خیابان عدل ،جنب پاساژ صدف

مجموعه ورزشی مهتاب- میانجاده

Tel : 026-34579472