استخر راد (آقایان) مشهد

Rad - استخر راد (آقایان) مشهد

آدرس : مشهد- بزرگراه کلانتری ،انتهای خیابان نوفل لوشاتو

استخر راد -خیابان نوفل لوشاتو (مخصوص آقایان)

Tel : 051-38789632