استخر سجاد مشهد

Sajjad - استخر سجاد مشهد

آدرس : مشهد -بلوار سجاد ،خیابان حامد شمالی

مجموعه ورزشی سجاد -بلوار سجاد

Tel : 051-36072555