استخر سجاد (مشهد)

Sajjad - استخر سجاد (مشهد)

آدرس : مشهد -بلوار سجاد ،خیابان حامد شمالی

مجموعه ورزشی سجاد -بلوار سجاد

Tel : 051-36072555