استخر دانش آموز (مشهد)

Danesh Amoz - استخر دانش آموز (مشهد)

آدرس : مشهد -بلوار دانشجو ،خیابان دانشجو15

استخر دانش آموز -بلوار دانشجو

Tel : 051-38933001