پارک آبی آب وتاب قم

Ab o Tab - پارک آبی آب وتاب  قم

آدرس : قم -بلوار غدیر ، بوستان غدیر ،انتهای بوستان

پارک آبی آب و تاب -بوستان غدیر

Tel : 025-3108