پارک آبی آب وتاب (قم)

Ab o Tab - پارک آبی آب وتاب (قم)

آدرس : قم -بلوار غدیر ، بوستان غدیر ،انتهای بوستان

پارک آبی آب و تاب -بوستان غدیر

Tel : 025-3108