استخر لاله (کرمان)

Laleh - استخر لاله (کرمان)

آدرس : کرمان - خیابان شهید کامیاب ،روبروی بیمارستان مهرگان

استخر لاله -خیابان شهید کامیاب

Tel : 034-32260341