استخر کارگران (آقایان)

Kargaran - استخر کارگران (آقایان)

آدرس : تهران -کیلومتر 7 جاده قدیم کرج ،مجموعه ورزشی کارگران تهران

مجموعه ورزشی کارگران -جاده قدیم کرج (مخصوص آقایان)

Tel : 021-66816633