استخر مروارید (کرمان)

Morvarid - استخر مروارید (کرمان)

آدرس : کرمان -خیابان شهید قرنی ،روبروی بیمارستان باهنر

استخر مروارید- خیابان شهید قرنی

Tel : 034-32220718