استخر آزادگان (کرج)

Azadegan - استخر آزادگان (کرج)

آدرس : کرج -عظیمیه ،چهل و پنج متری کاج ،کوچه شاکر زادگان ،پشت بازار روز کاج

استخر آزادگان -عظیمیه

Tel : 026-32510943