استخر ساحل (قزوین)

Sahel - استخر ساحل (قزوین)

آدرس : قزوین -غیاث آباد ،بلوار آزادگان ،خیابان ساحل

استخر ساحل -غیاث آباد

Tel : 02833662868