استخر پیام مخابرات (قزوین)

Payam - استخر پیام مخابرات (قزوین)

آدرس : قزوین - انتهای بلوار امیرکبیر ،جنب مخابرات

استخر پیام -خیابان امیرکبیر

Tel : 028-33654543-44