استخر کوهستان (نجف آباد)

Koohestan - استخر کوهستان (نجف آباد)

آدرس : اصفهان - نجف آباد ،بلوار شریعتی ،خیابان منتظری ،جنب پارک کوهستان

استخر کوهستان - بلوار شریعتی

Tel : 031-42510331