استخر فجر (داران)

Fajr - استخر فجر (داران)

آدرس : اصفهان -فریدن ،داران ،بلوار طالقانی ،خیابان تختی ،بالاتر از اورژانس

استخر فجر-اصفهان -داران -بلوار طالقانی

Tel : 031-57228486