استخر پاس قوامین

آدرس : تهران -شهرک اکباتان ،فاز یک ،خیابان مخابرات ،خیابان حنانی ،خیابان ورزش ،باشگاه فرهنگی ورزشی پاس قوامین

باشگاه فرهنگی ورزشی پاس قوامین - شهرک اکباتان

Tel : 021-44666620-21