استخر ایثار (بجنورد)

Esar - استخر ایثار (بجنورد)

آدرس : خراسان شمالی -بجنورد ،شهرک شاهد خیابان شاهد 13

استخر ایثار -شهرک شاهد

Tel : 058-32318524