استخر کارگران بجنورد

Kargaran - استخر کارگران  بجنورد

آدرس : خراسان شمالی -بجنورد ،خیابان دانشگاه ،روبروی بیمارستان امام علی ، مجموعه ورزشی کارگران

مجموعه ورزشی کارگران -خیابان دانشگاه

Tel : 058-32297129