استخر هفت تیر ارومیه

Haft E Tir - استخر هفت تیر ارومیه

آدرس : آذرباییجان غربی -ارومیه ، خیابان شورا ، خیابان ورزش (ارشاد) ،جنب ورزشگاه شش هزار نفری ،استخر هفت تیر

استخر هفت تیر -خیابان ورزش

Tel : 044-33447300