استخر آلیس کمیجان

Alis - استخر آلیس کمیجان

آدرس : مرکزی -کمیجان ،بلوار شیخ النبی وسفی ، خیابان ثبت احوال ، روبروی ثبت احوال

استخر آلیس - بلوار شیخ عبد النبی وسفی

Tel : 086-35452031-33