استخر پیام اردبیل

Payam - استخر پیام  اردبیل

آدرس : اردبیل -خیابان دانشگاه , میدان پلیس , خیابان ولایت , میدان ولایت ,خیابان طلایی ,شهرک مخابرات

استخر مخابرات - شهرک مخابرات

Tel : 045-33590203