استخر شهید فرومندی مشهد

Shahid Froomandy - استخر شهید فرومندی مشهد

آدرس : مشهد -وکیل آباد 70 , خیابان شهید برونسی , بعد از پادگان , مجتمع آبی سردار شهید فرومندی

مجتمع آبی شهید فرومندی - وکیل آباد 70

Tel : 051-35023613