استخر هتل هاله بانه

Haleh - استخر هتل هاله بانه

آدرس : کردستان-بانه-خیابان مطهری-میدان فرمانداری.

استخر هتل هاله-میدان فرمانداری

Tel : 087-34257011-12