استخر قصر نشاط

آدرس : تهران، بلوار آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، جنب مقداد، روبروی بیمارستان پیامبران

استخر قصر نشاط ، ایت ا... کاشانی

Tel : 021 44046816