استخر نه دی

آدرس : تهران، خیابان قزوین، سرپل امام زاده معصوم، خیابان پهلوان، نبش عرب

استخر 9 دی ، خیابان قزوین

Tel : 021 55132008