استخر نورالاصفیا

آدرس : تهران، حکیمیه، خیابان شهید پور مختار(فروردین جنوبی) ، جنب مسجد نورالاصفیاء

استخر نورالصفیا ، حکیمیه

Tel : 021 77006161-77006363