استخر شهید کلهر

kalhor - استخر شهید کلهر

آدرس : تهران ، شهریار، عباس آباد، خیابان طباطبایی

استخر شهید کلهر ، شهریار

Tel : 65255444