استخر شهدای جیحون

shohadaye jeyhon - استخر شهدای جیحون

آدرس : تهران ، خیابان آزادی ، انتهای خیابان جیحون ، تقاطع خیابان عرب

استخر شهدای جیحون ، خیابان جیحون

Tel : 021 55708762