استخر شهید فهمیده

آدرس : تهران، قیطریه – بلوار اندرزگو – نبش مهر محمدی

استخر شهید فهمیده - اندرزگو

Tel : 021 22693609-22693610