استخر قیانوری

ghiyanvari - استخر قیانوری

آدرس : تهران ، میدان بهمن ، اتوبان شهید تندگویان، تقاطع خانی آباد

استخر قیانوری ، میدان بهمن

Tel : 021 55025400