استخر شرکت فرودگاههای کشور

آدرس : تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خیابان معراج ، جنب دانشکده صنعت هوایی

استخر شرکت فرودگاههای کشور ، فرودگاه مهرآباد

Tel : 021 66073670-44665744