استخر آتیران

atiran - استخر آتیران

آدرس : تهران ، بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب، ضلع جنوبی هتل اوین، شهرک آتی ساز، روبروی مجتمع تجاری، مجموعه ورزشی و تندرستی آتیران

استخر آتیران ،شهرک آتی ساز

Tel : 021 22344850-52