استخر زعفرانیه (آقایان)

zaferanieh - استخر زعفرانیه (آقایان)

آدرس : تهران ، خیابان زعفرانیه ، خیابان شهید کاوه پرزین ، شماره 12 ، پلاک ثبتی 3 و 13 فرعی از 13751 اصلی

استخر زعفرانیه ، خیابان زعفرانیه

Tel : 021 22406555